Arbetsgruppsindelning fr om 2020-01-01

Bygger på synpunkter som framkom vid en diskussionsträff 2019-10-06, dit föreningens medlemmar var inbjudna.

Bygdegårdsföreningens kostnader består till stor del av att driva bygdegården, samt underhåll av byns badplats, grillstuga och motionsspår. För att klara detta behövs att vi alla hjälps åt med att ordna olika arrangemang, städning m.m. Utan frivilliga arbetsinsatser från byborna, är detta inte möjligt och anledningen till varför arbetsgrupperna har upprättats.

Sedan tidigare är byn indelad i 3 arbetsgrupper bestående av norra byn, mellanbyn och södra byn (se ny deltagarlista nedan). Fr o m 2020-01-01 ansvarar dessa för städningen av bygdegården höst och vår, enligt ett roterande schema.

Varje grupp utser en sammankallande som också ansvarar för att städutrustning finns tillgänglig och köper in vid behov. Alternativt ber kassören göra inköpen. Städningen är viktig, dels för att behålla byggnadens standard, men även för att uthyrningen ska vara attraktiv. Den ger ett välbehövlig tillskott till verksamheten.

Den nya gruppindelningen följer i stor utsträckning den geografiska tillhörigheten. Ibland har dock särskilda omständigheter som exempelvis hög ålder på deltagarna, gjort att någon grupp tros få svårt att fungera. Justeringar är därför gjorda utifrån hur det ser ut idag, vilket gör att antalet gruppdeltagare varierar från grupp till grupp. Förhoppningsvis ska varje grupp nu innehålla tillräckligt många för att städningen ska kunna göras utan alltför stora insatser av den enskilde. Grupperna innehåller endast året runtboende, men fritidsboende är välkomna att vara med om de vill. Observera att alla arbetsinsatser givetvis är frivilliga, men väldigt betydelsefulla! Synpunkter och eventuella felaktigheter angående gruppindelningen meddelas snarast till Agnetha Noréns mailadress: agnethanoren@yahoo.se eller på mobilnr: 070-285 57 69.

Arbetsgrupper

Norra byn:

 • Rune Jonsson
 • Börje Jakobsson
 • Kelly Sallinen och In Hwan Svensson
 • Irene och Arne Johansson
 • Margrete Rönnberg
 • Gunilla Melinder
 • Maria och Staffan Nyblom (Maria är sammankallande fr o m våren 2022 och tills vidare)
 • Mikael Melinder
 • Sirpa och Mikael Lindahl
 • Stina och Tommy Olofsson
 • Lars Albinsson
 • Marlene Ericsson och Peter Haenflein
 • Irene Wirth och Lars Granström
 • Kicki och Jerry Hedström
 • Cecilia Stattin och Oliver Jakobsson
 • Anna och Rolf Molin

Mellanbyn:

 • Margareta Sandberg-Backlund och Ingemar Sandberg
 • Camilla och Mattias Rönnqvist
 • Jerry Persson
 • Linda och Andreas Nordström
 • Agneta och Magnus Karlsson
 • Ingela Oskarsson och Alexander Eriksson
 • Linette och Jakob Burlin
 • Annica och Mattias Landström
 • Johan Schönfeldt och Carolina Lundholm
 • Yvonne och Bernth Rönnberg
 • Pernilla Nylander och Simon Nygren
 • Urban Norén
 • Anki och Mats Ågren
 • Agnetha och Torgny Norén
 • Bie Sandström och Janne Olsson (Bie är sammankallande fr om våren 2019 och tills vidare)

Södra byn:

 • Karin och Tage Norén
 • Anita Johansson och Anders Nilsson
 • Johanna och Per Sinclair
 • Johan Nilsson och Sara Wikman
 • Ulla Nilsson
 • Valvy Signarsson och Staffan Engman
 • Håkan Magnusson
 • Maria Bäckström
 • Maria och Erik Barrlund
 • Urban Jonsson
 • Sanna Norgren
 • Sofia Kalander och Niklas Eklund
 • Janne Sörlén
 • Nina Dobbing och Janne Väisänen
 • Linda och Krister Koppari
 • Joakim Jonsson och Angelica Henriksson
 • Johanna Jonsson Lundberg och Ingvald Lundberg
 • Helena och Dan Norgren
 • Göran Nilsson
 • Ann-Britt och Robert Gabrielsson
 • Jimmy Ekblom
 • Boel Magnusson och Åke Jonsson (Boel är sammankallande from hösten 2022 och tills vidare).
 • Madelaine och Simon Jakobsson

Bygdegårdsföreningens återkommande arrangemang, såsom älgfest och midsommarfirande, har tidigare skötts av arbetsgrupperna. Nytt från 2020-01-01 är att styrelsen nu tar över huvudansvaret för dessa. Istället görs i början av året, en planering för samtliga kommande arrangemang. Information om dessa delges dels via utskick i brevlådorna, samt på byns sociala medier. Tanken är då att alla i byn, ska kunna välja vilket/vilka arrangemang man kan tänkas vilja hjälpa till med och anmäla sitt intresse. Med detta sätt hoppas styrelsen underlätta för frivilligt engagemang utan tvång och man kan hjälpa till med det man tycker är roligt. Älgfesten byter dessutom namn till höstfest, vilket innebär att arrangörerna kan ordna en fest som de själva vill.

Styrelsen hoppas med detta att föreningen ska kunna fortsätta sin verksamhet för byns bästa och för allas trevnad och trivsel.

Upprättad 2019-10-09