Bygdegårdsföreningens stadgar

Stadgar för Mullsjö Bygdegårdsförening
antagna vid årsstämma 1989-02-06 med ändringar antagna vid ordinarie årsstämmor 2001-03-21 & 2002-03-20

§1. Firma. Föreningens firma är Mullsjö Bygdegårdsförening U.P.A.

§2. Ändamål. Föreningen, som är politiskt och religiöst neutral, har till uppgift att anskaffa och för framtiden bibehålla en bygdegård med bl.a samlingslokal. Lokalen skall opartiskt och på skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar, kommunala myndigheter och inrättningar samt till organisationer och enskilda, som önskar använda lokalen. Dessutom skall föreningen verka för bygdens kulturella utveckling, bl.a genom egna kulturprogram och genom förmedling av program till de som hyr lokalen.

§3. Säte. Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Mullsjö, Nordmalings kommun, Västerbottens län.

§4. Inträde. Medlemsskap i föreningen kan erhållas av förening eller enskild person, som vill främja föreningens verksamhet och syfte.

§5. Avgifter. Medlem betalar årsavgift enligt regler och med belopp som årligen fastställs av föreningsstämman.

§6. Utträde. Medlem som önskar utträda ur föreningen skall anmäla detta till styrelsen.

§7. Uteslutning. Bryter medlem mot dessa stadgar, skadar på annat sätt föreningen eller motarbetar dess syften kan styrelsen, om den är enhällig, eller föreningsstämman utesluta medlemmen ur föreningen.

§8. Medlemsförteckning. Det åligger styrelsen att föra medlemsförteckning.

§9. Organ. Föreningens organ är: (1) föreningsstämma, (2) styrelse, och (3) revisorer.

§10. Föreningsstämma. Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före den sista mars. Extra föreningsstämma hålls när styrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt, eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar så kräver genom skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran skall framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill ha behandlade. Vid föreningsstämma har varje medlem, som ej begärt utträde eller uteslutits, en röst. Såväl val som övriga frågor avgörs genom öppen omröstning om icke sluten begärs. Vid lika röstetal har stämmans ordförande utslagsröst. Vid val avgör dock lotten.

§11. Dagordning. Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande. -2. Val av sekreterare.

3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera stämmans protokoll. -4. Godkännande av kallelsen.

5. Styrelsens redovisningshandlingar över det gångna räkenskapsåret. -6. Revisorernas berättelse.

7. Godkännande av revisionsberättelsen.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

9. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

10. Redovisning av budget och verksamhetsplan.

11. Val av föreningens ordförande.

12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter.

13. Val av revisorer samt suppleanter.

14. Val av valberedning 2 ledamöter, varav en sammankallande.

15. Beslut om ev. regler och belopp för nästkommande års årsavgift.

16. Framställningar och förslag från styrelsen och från medlemmar som inkommit till styrelsen senast tio dagar före föreningsstämman. -17. Övriga ärenden.

§12. På extra föreningsstämma får endast de ärenden behandlas som angetts på kallelsen.

§13. Kallelse till föreningsstämma. Kallelsen skall ske senast 14 dagar före stämman.

§14. Styrelse. Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av ett udda antal ledamöter av minst fem samt två suppleanter. Ledamöter och suppleanter utses för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma hållits andra året efter valet. Ordförande väljs dock på ett år. Avgår ledamot eller suppleant före mandattidens utgång väljes ersättare för den återstående mandattiden.

§15. Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det lämpligt eller då minst en av styrelsens ledamöter hos ordföranden skriftligen begär sammanträde.

§16. Till styrelsesammanträde skall vid förfall för ordinarie ledamot suppleant kallas. Styrelsen är beslutsför, när de närvarande överstiger hälften av hela antalet ledamöter. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§17. Det åligger styrelsen att med iakttagande av dessa stadgar sköta föreningens angelägenheter.

§18. Firmateckning. Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen i dess helhet av den eller de styrelsen därtill utser.

§19. Räkenskaper. Föreningens räkenskaper omfattar tiden 1/1 till 31/12. Styrelsen skall senast 20 dagar före ordinarie föreningsstämma överlämna sina redovisningshandlingar till revisorerna.

§20. Revisorer. Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall granskas av två av ordinarie föreningsstämma utsedda revisorer. För revisorerna skall utses suppleanter. Val av ordinarie revisor och suppleant för denne gäller för tiden dess ordinarie föreningsstämma hållits året efter valet. Revisionsberättelsen skall lämnas till styrelsen senast sju dagar före ordinarie föreningsstämma.

§21. Ändringar av föreningens stadgar samt likvidation. Beslut om ändring av dessa stadgar och om föreningens trädande i likvidation fattas av två på varandra följande stämmor, varav minst en skall vara ordinarie föreningsstämma. Beslutet skall för att vara gällande på den senare stämman biträtts av minst 2/3 av de röstande.